Księgowość po angielsku - najważniejsze słownictwo i wyrażenia
Zajęcia próbne
ZAPISZ SIĘ NA
ZAJĘCIA PRÓBNE
Kontakt
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
Facebook
ODWIEDŹ NASZ
FACEBOOK

Księgowość po angielsku

Zwiększenie swoich umiejętności finansowych jest bardzo mądrym posunięciem z punktu widzenia kariery zawodowej. A to dlatego, że wiedza z zakresu rachunkowości jest potrzebna w każdej firmie i w każdej branży. Doskonalenie umiejętności finansowych jest jak nauka kolejnego języka: języka biznesu. Oczywiście, rozwijanie pewności siebie w posługiwaniu się terminami rachunkowymi w języku angielskim jest ogromnym atutem.  A zwłaszcza jeśli chcesz współpracować z firmami anglojęzycznymi. Nauka angielskiego słownictwa związanego z księgowością otworzy przed Tobą wiele drzwi i pozwoli Ci dzielić się swoją wiedzą z zakresu finansów na odległość. Jednakże księgowość po angielsku może początkowo sprawiać sporo problemów, które wynikają przede wszystkim z różnic między krajami i  ich systemami. Stąd w dzisiejszym wpisie przybliżę Ci najważniejsze terminy związane z księgowością oraz ich użycie w kontekście. Zapraszam!

 

księgowość

Księgowość a rola angielskiego

Jasna komunikacja ma kluczowe znaczenie w usługach finansowych, dlatego umiejętność wyrażania się w sposób pewny i swobodny jest niezwykle ważna. Z tego powodu doskonalenie znajomości angielskiego w dziedzinie finansów sprawi, że poczujesz się profesjonalnie i dojrzale.

Księgowość to jedna z dziedzin, w których wymagana jest niezwykła dokładność. Polega ona na rejestrowaniu, raportowaniu i analizowaniu pieniędzy z własnej firmy oraz firm innych osób. Pieniądze Twoich klientów są w Twoich rękach. Nie możesz sobie pozwolić na błędy w wyrażeniach, których używasz do opisania ich sytuacji finansowej, tak samo jak nie możesz sobie pozwolić na błędy w liczbach! Dlatego przyjrzyj się dokładnie poniższym zwrotom i ich użyciu.

 

 

Księgowość – zestawienia bilansowe

„Balance sheet” to po polsku „zestawienie bilansowe lub po prostu „bilans”. Jest to zestawienie księgowe, w którym wyszczególnione są przychody (income) i wydatki (spendings) organizacji w określonym czasie. Jest to kluczowe narzędzie w księgowości, pozwalające zrozumieć aktywa (assets) i pasywa (liabilities) przedsiębiorstwa. Poniżej znajdziesz słownictwo używane w tej podkategorii księgowości:

 

 

Accounts payable

„Accounts payable” to po polsku „należności” lub „zobowiązania”. Są to środki pieniężne, które przedsiębiorstwo jest winne swoim dostawcom. Są one wykazywane w bilansie jako zobowiązania. Tak użyjemy tego zwrotu w zdaniu:

 

 • We currently have a large accounts payable list to our suppliers. – Obecnie posiadamy dużą listę zobowiązań wobec naszych dostawców.

 

Accounts Receivable

„Accounts receivable” to po polsku „wierzytelności” lub „należności”, czyli pieniądze, które są należne przedsiębiorstwu od jego klientów. Są to należności za towary lub usługi, które zostały dostarczone, ale nie zostały jeszcze zapłacone. A tak to wyrażenie prezentuje się w kontekście:

 

 • You should be constantly aware of how inflation can discount your accounts receivable. – Należy stale mieć świadomość, w jaki sposób inflacja może obniżyć wartość należności.

 

Assets

„Assets” to nic innego niż „aktywa”, czyli rzeczy będące własnością firmy lub osoby, która mają wartość pieniężną. Występują w postaci aktywów materialnych (tangible assets) (zazwyczaj fizyczne aktywa posiadane przez firmę, takie jak nieruchomości, wyposażenie i grunty) oraz aktywów niematerialnych (intangible assets) (aktywa niemające charakteru na przykład patenty, prawa autorskie, wartość firmy i znaki towarowe).

 

 • He has assets in the form of stocks, mutual funds, and property. – Posiada aktywa w postaci akcji, funduszy inwestycyjnych i nieruchomości”

 

Liabilities

„Liabialities” możemy przetłumaczyć jako „pasywa”, czyli mówiąc prosto są to wszelkie długi, które firma musi jeszcze spłacić. Podczas gdy zobowiązania to pieniądze należne tylko dostawcom, pasywa mogą obejmować pieniądze, które firma jest również winna pracownikom, jak również pożyczki, kredyty hipoteczne i obligacje. A tak używamy ich w zdaniu:

 

 • Using a higher interest rate makes the liabilities look smaller. – Zastosowanie wyższej stopy procentowej sprawia, że pasywa wydają się mniejsze.

 

księgowość

Księgowość – rachunek zysków i strat

„Income statement”, czyli „rachunek zysków i strat” jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sprawozdań finansowych. Przedstawia on przychody, koszty oraz zysk lub stratę netto w danym okresie czasu.  Spójrz na najważniejsze terminy, które pojawiają się w takich zestawieniach:

 

Expenses

Czyli „wydatki”. Wydatki to pieniądze wydawane przez przedsiębiorstwo w celu generowania przychodów. Inaczej mówiąc, to suma wszystkich działań, które firma podejmuje w celu osiągnięcia zysku. Dzielą się one na wydatki stałe (fixed expenses), czyli stałe kwoty, które firma musi płacić regularnie (czynsz, pensje, płace) oraz wydatki zmienne (variable expenses), które mogą kosztować więcej lub mniej w zależności od czynników zewnętrznych (reklama, prowizja, rachunki za media).

 

 • Many companies shut down during the weekend to save on expenses. – Wiele firm zamyka działalność w weekendy, aby zaoszczędzić na wydatkach.

 

Gross profit

Całkowita kwota zysku, jaką osiąga firma po odjęciu kosztów związanych z produkcją i sprzedażą swoich produktów określana jest jako „gross profit”, czyli „zysk brutto”. Przy obliczaniu zysku brutto nie odejmuje się kosztów ogólnych, takich jak czynsz, koszty podróży i reklamy.

 

 • Thus, what we saw was the gross profit level fell from prior years. – A więc to, co widzieliśmy, to spadek poziomu zysku brutto w porównaniu z poprzednimi latami.

 

Net income

Czyli „dochód netto”. Jest to kwota, którą przedsiębiorstwo uzyskuje w postaci zysku, po odliczeniu wszystkich kosztów (cost deduction). Oblicza się ją, biorąc przychody (revenue) i odejmując wszystkie wydatki w danym okresie, w tym koszty ogólne, amortyzację (depreceation) i podatki.

 

 • The company’s net income in the first half was $151.8 million. – Zysk netto firmy w pierwszej połowie roku wyniósł 151,8 milionów dolarów.

 

Revenue

„Revenue” po polsku oznacza „przychody” lub „przychód”, jaki przedsiębiorstwo uzyskuje z działalności, przed odliczeniem wszelkich kosztów. Przychody są zazwyczaj uzyskiwane w formie sprzedaży i usług świadczonych klientom. Przychody są również określane jako „sprzedaż” (sales) lub „obrót” (turnover) .

 

 • You must declare your revenue on your income tax form. – Przychody należy wykazać w formularzu podatku dochodowego.

 

księgowość

Księgowość – pojęcia rachunkowe

Na koniec skupimy się na bardziej ogólnych terminach z księgowości. Spójrz na poniższe zdania:

 

 • Thanks for showing me the proper cash flow procedures yesterday. – Dzięki, że pokazałeś mi wczoraj właściwe procedury przepływu gotówki.
 • The danger with credit card debt is the increases in interest are incremental. – Niebezpieczeństwo związane z zadłużeniem na karcie kredytowej polega na tym, że wzrost odsetek jest stopniowy.
 • The company was looking into diversification to generate new sources of revenue. – Firma rozważała dywersyfikację, aby wygenerować nowe źródła przychodów.
 • High fixed costs is the major reason that explains the difference. – Głównym powodem tej różnicy są wysokie koszty stałe.
 • The loan carried a very high interest rate, so I did not take it. – Pożyczka była bardzo wysoko oprocentowana, więc z niej nie skorzystałem.
 • However, liquidity has not always been passed on to the real economy. – Jednak płynność środków finansowych nie zawsze przekładała się na gospodarkę realną.
 • Your overhead was high, and your net profits were low. – Twoje koszty ogólne były wysokie, a twoje zyski niskie.
 • The company has more than 200 people on the payroll. – Firma ma ponad 200 osób na liście płac.
 • There are also variablecosts, such as those for wages. – Istnieją również koszty zmienne, takie jak koszty wynagrodzeń.

księgowość

To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten wpis okaże się pomocny, lub też zachęci Was do dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Jak zawsze polecam sprawdzanie terminów w słownikach angielsko-angielskich, a szczególnie ich użycia w kontekście. A każdego, kto chciałby podszkolić słownictwo z tej i innych dziedzin Business English zapraszmy do  naszego e-booka. Do następnego razu!

 

NAJNOWSZE WPISY: